:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Czerwińsk nad Wisłą wsią… czy miastem?

Samorząd, Czerwińsk Wisłą wsią… miastem - zdjęcie, fotografia

Na stronach urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisła pojawił się komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji odnośnie  odzyskania praw miejskich przez Czerwińsk Poniżej publikuje cały tekst .

Zapraszam do komentowania i do dyskusji na powyższy temat.

................................

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w dniu 25 stycznia 2019 r. Radni Rady Gminy podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie odzyskania praw miejskich przez Czerwińsk nad Wisłą.

Miejscowość posiadała prawa miejskie od 1373 roku do 1869 roku. Utrata praw miejskich nie była spowodowana względami ekonomicznymi czy decyzją naszych przodków. Miejscowość utraciła nadane jej prawa przez decyzję władz carskiej Rosji, w odwecie za patriotyzm mieszkańców i ich aktywny udział w powstaniu styczniowym.

Od kilku lat różne środowiska Czerwińska nad Wisłą poruszały temat odzyskania praw miejskich. Wiele miejscowości które utraciły prawa miejskie zabrane w okresie zaborów odzyskały te prawa, nadane niegdyś przez władców i królów polskich. Przykładem są miejscowości Koszyce, Opatowiec i Pacanów, które odzyskały prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Są one pod wszystkimi względami podobne do Czerwińska nad Wisłą. Społeczności lokalne w tych gminach włożyły dużo wysiłku w odzyskanie praw miejskich. Również w Czerwińsku nad Wisłą odzyskanie praw miejskich jest możliwe, przemawiają za tym kryteria które w większości jako miejscowość spełniamy.

W 2019 roku przypada 150 rocznica odebrania praw miejskich, uznaliśmy że jest to właściwy moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

Od 11 do 28 lutego 2019 r. na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że nie będzie to dla Państwa łatwa decyzja. Za pośrednictwem niniejszej informacji chcemy udzielić mieszkańcom odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, oraz wskazać korzyści jakie nabędziemy po odzyskaniu praw miejskich.

Nie bądźmy obojętni na decyzję zaborcy! Razem możemy odzyskać odebrane Nam prawa miejskie!

1.Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko - wiejską. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU!

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego, niezależnie od tego czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

3.Czy zmianie ulegnie opłata targowa i opłata miejscowa? NIE!

Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości, na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego górne ich granice. Odzyskanie praw miejskich nie stanowi podstaw do wzrostu przedmiotowych opłat.

4.Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata adiacencka? NIE!

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. W przypadku opłaty adiacenckiej, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Ich wysokość uzależniona będzie jedynie od decyzji Rady Gminy, a nie od statusu miejscowości.

5. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie gruntów? NIE!

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2a cytowanego artykułu.

6.Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

a. dodatki dla nauczycieli: Nauczyciele NIE stracą dodatków!

Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - dodatek wiejski należy się: „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców.

b. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

c. subwencja oświatowa: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI!

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 r., wagi P1, P2 są identyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich jak w miastach do 5.000 mieszkańców.

7.Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

Gmina miejsko – wiejska nabędzie szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. Inicjatywa Jessica czy programy związane z rewitalizacją. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich jest jeszcze bardziej wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Czerwińska nad Wisłą otworzą się nowe perspektywy - zwłaszcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. W ramach działań związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. tworzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki autobusowe lub budować parkingi.

Możliwe do realizacji będą także projekty polegające na przebudowie dróg, o ile będzie to służyć poprawie, jakości funkcjonowania i dostępności transportu publicznego. Inne możliwości to modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności, czy modernizacja kanalizacji deszczowej w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możliwe będzie wdrażane działanie 2.5 Poprawa, jakości środowiska miejskiego, w ramach którego będzie można finansować operacje dotyczące poprawy stanu parków miejskich, lasów miejskich, a także zanieczyszczonych lub zdegradowanych akwenów wodnych. Nawet, jeśli nie zdążymy wykorzystać tych wszystkich szans w perspektywie finansowej 2014-2020, to jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy podążać.

Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania związanego z podstawową usługą i odnową wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące do 5 tys. mieszkańców. Ponadto do projektów realizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania kwalifikują się miasta do 20 tys. mieszkańców. Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

8. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać -jak dotąd -ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalność stowarzyszeń? TAK!

Zarówno mieszkańcy wsi jak i mieszkańcy miasta Czerwińsk nad Wisłą zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich. Uzyskanie statusu miasta nie wykluczy mieszkańców z dostępu do środków znajdujących się w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania.

9.Czy w związku z powołaniem miasta zmieni się liczba radnych? NIE!

Liczba Radnych Rady Gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odzyskanie praw miejskich nie wpływa także na wzrost diet radnych.

11.Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.

12.Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu.


ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA ODZYSKANIEM PRAW MIEJSKICH:

1. Powrót do wielowiekowej tradycji i historii, Czerwińsk nad Wisłą utracił prawa miejskie ukazem carskim za patriotyczną postawę mieszkańców uczestniczących w powstaniu styczniowym. Miejscowość posiadała prawa miejskie przez blisko 500 lat.
2. Czerwińsk nad Wisłą, jako miasto i tym samym cała Gmina nabędą o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas. Powstają nowe programy wspierające miasta.
3. Gmina i Miasto nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zakłada wsparcie wsi oraz miast do 5 000 tyś. mieszkańców.
4. Czerwińsk nad Wisłą nabędzie większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne.
5. Nastąpią ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy.
6. Wzrośnie ranga i znaczenie całej Gminy Czerwińsk nad Wisłą w powiecie i w województwie.
7. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Czerwińska nad Wisłą.
8. Nastąpi wzrost prestiżu Gminy, bo jak pokazuje życie (np. Niepołomice) do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów.
9. Poprawi się sytuacja na rynku pracy.
10. Zwiększą się możliwości promocji Miasta i Gminy.
11. Czerwińsk nad Wisłą stanie się atrakcyjnym miejscem w oczach młodych ludzi.

Czerwińsk nad Wisłą wsią… czy miastem? komentarze opinie

 • Komentarz - niezalogowany 2019-02-10 16:24:45

  Taa, komentuj:)
  W ubiegłym roku ktoś skomentował artykuł w "Płońszczaku" dotyczący protestu w sprawie ronda: "Protestujący mają rację. Nie ma potrzeby budować rondo dla kilkudziesięciu pracowników gminnych. Korki na ul. Jagiełły do wyjazdu/przejazdu na/przez DK62 tworzą się jedynie w dni robocze w okolicach godz. 16...
  W pozostałych godzinach minuta, dwie oczekiwania na "stopie".
  Wystarczy sygnalizacja świetlna wzbudzana, taka jak w Czosnowie czy Zakroczymiu..."
  Odpowiedź wójta na sesji: "I absolutnie nie zgodzę się - chociaż oczywiście każdy ma prawo wypowiedzi - z tym złośliwym komentarzem, który został dodany do portalu >Płońszczak

 • Komentarz2 - niezalogowany 2019-02-10 16:46:17

  Taa, komentuj:)

  Odpowiedź wójta na sesji: "I absolutnie nie zgodzę się - chociaż oczywiście każdy ma prawo wypowiedzi - z tym złośliwym komentarzem, który został dodany do portalu >Płońszczak

 • Komentarz 3 - niezalogowany 2019-02-10 16:49:37

  Taa, komentuj:)
  Odpowiedź wójta na sesji: "I absolutnie nie zgodzę się - chociaż oczywiście każdy ma prawo wypowiedzi - z tym złośliwym komentarzem, który został dodany do portalu >Płońszczak

 • Komentarz1a - niezalogowany 2019-02-10 18:11:11

  Coś komentarze urywa:(

 • Komentarz4 - niezalogowany 2019-02-10 23:04:05

  Taa, komentuj:) Odpowiedź wójta na sesji: "I absolutnie nie zgodzę się - chociaż oczywiście każdy ma prawo wypowiedzi - z tym złośliwym komentarzem, który został dodany do portalu >Płońszczak

 • Komentarz4a - niezalogowany 2019-02-10 23:10:16

  Znowu urwało... Odpowiedź wójta na sesji: "(...), że trudności to mają tylko wyjeżdżający po 16-ej to wyjeżdżają tylko pracownicy UG. Jest to bardzo bezczelny komentarz, ale tacy też mieszkają w naszej gminie, ten cynizm i bezczelność sięga zenitu(...)"

 • Gość - niezalogowany 2019-02-12 12:07:33

  Panie Pawle, proszę zapytać tych wspaniałych "samorządowców" o zrzynanie obszernych fragmentów tekstu ze strony www.koszyce.gmina.pl

 • Wojtek - niezalogowany 2019-02-13 19:49:16

  Mądrość polega między innymi na umiejętności korzystania z doświadczeń innych. Nie widzę nic złego we wzorowaniu się na dobrych rozwiązaniach. Każdy wzoruje się na kimś kto wcześniej coś mądrego wymyślił ,świat nie powstał dzisiaj...

 • Gość - niezalogowany 2019-02-13 21:26:56

  Widzieliście już ohydną ulotkę? Pełną błędów ortograficznych, stylistycznych, merytorycznych? O literówkach nie ma nawet co pisać; kto i za ile to wydrukował? Najgorsze jest poczucie wyższości autorów "nie będzie to dla Państwa łatwa decyzja, z uwagi na brak wiedzy w tym temacie." Czyli co, wy jaśnie oświeceni, a my tłumoki? I żeby nie było niedomówień: jestem za przywróceniem praw miejskich dla Czerwińska, ale z PR wam nie po drodze. Jeszcze jedno, co wy z tymi Niepołomicami?

 • Gość - niezalogowany 2019-02-14 16:32:06

  Widzę że jest Pan specjalistą w odzyskiwaniu praw miejskich, skoro wskazuje Pan błędy merytoryczne. Kto w dzisiejszych czasach nie popełnia błędów ortograficznych? Znalazł się językoznawca z dużym łbem.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-14 17:15:07

  Ale "Wielki Łeb" nie był językoznawcą:))) Chemii chyba uczył...

 • Gość - niezalogowany 2019-02-14 19:13:55

  "za patriotyczną postawę mieszkańców uczestniczących w powstaniu styczniowym."
  "Program zakłada wsparcie wsi oraz miast do 5 000 tyś. mieszkańców."(do 5 milionów!?)
  "6. Wzrośnie ranga i znaczenie całej Gminy Czerwińsk nad Wisłą w powiecie i w województwie.
  7. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Czerwińska nad Wisłą.
  8. Nastąpi wzrost prestiżu Gminy, bo jak pokazuje życie (np. Niepołomice) do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów.
  9. Poprawi się sytuacja na rynku pracy.
  10. Zwiększą się możliwości promocji Miasta i Gminy.
  11. Czerwińsk nad Wisłą stanie się atrakcyjnym miejscem w oczach młodych ludzi."
  Kolejna porcja bajek autorstwa rycerzy:)

 • Gość - niezalogowany 2019-02-15 17:26:21

  Na swojej stronie internetowej gmina Czerwińsk nad Wisłą udostępniła kartę do głosowania. Pomijam kulturę "twórców" karty: "Czy jest Pan/Pani...", ale na miłość boską, jak można napisać "WSTRZYMUJE SIĘ"? Podstawówka się kłania!!!

 • Gość - niezalogowany 2019-02-15 22:53:36

  Wójt ostatnio przyjął strategie,ze najlepsza obrona jest atak i na sesjach odpytuje ludzi z widowni, co mieli na myśli pisząc na fb konkretne słowa. Może i żyjemy w państwie prawa,ale na pewno nie w gminie prawa. Sugestie by nie przenosić spraw gminnych do internetu tez są niestosowne. Każdy ma prawo wygłaszać własne poglądy, jeśli nikogo nie obrażamy, to gwarantuje Nam konstytucja. Serio jest coś takiego, wolność słowa się nazywa.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-15 22:54:18

  Wójt ostatnio przyjął strategie,ze najlepsza obrona jest atak i na sesjach odpytuje ludzi z widowni, co mieli na myśli pisząc na fb konkretne słowa. Może i żyjemy w państwie prawa,ale na pewno nie w gminie prawa. Sugestie by nie przenosić spraw gminnych do internetu tez są niestosowne. Każdy ma prawo wygłaszać własne poglądy, jeśli nikogo nie obrażamy, to gwarantuje Nam konstytucja. Serio jest coś takiego, wolność słowa się nazywa.

 • Gość - niezalogowany 2019-02-25 22:58:55

  Jeżeli można coś napisać na temat rada.Przed wyborami pojawił się protest przeciwko budowy rąda .Oskarżeni zostali niewinni ludzie w wywiadzie nazwani Sklepikazami.Wywiadu udzielił Pan Wójt .Powiedział w wywiadzie nieprawdę .nie miał odwagi spytać wyjaśnić ludz prowadzących działalność blisko budowy rąda czy mają jakieś zastrzeżenia. ALE nie Pan Wójt zrobił szum medialny na nieprawdzie i krzywdzie ludzi nh

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Skuter Elektryczny Volteno Lux

owy Skuter Zipp Volteno Lux Najnowsza wersja bardzo dobrej jakości i dobrej ceny skuter elektryczny z bateriami litowo jonowymi Akumulator łatwo i..


Motocykl Choper 125 2

Zipp Raven 125 LUX Pojazd Nowy Motocykl Dostępny od Ręki Motocykl Nowy. Kupujesz od Dealera Zipp , W komplecie dokumenty niezbędne do rejestracji:..


Sprzedam działkę budowlaną w

Sprzedam działkę budowlaną w Miszewie Murowanym, 1573 metry, uzbrojoną, 65 zł. za metr. Wiadomość tel. 509 113 713.


Skuter Elektryczny trójkołowy

Nowy Skuter elektryczny trójkołowy o mocy 800W ZIPP E-SCOOTER Może służyć osobom starszym i niepełnosprawnym. GWARANCJA 12 MIESIĘCY. Skuter jest..


Quad Zipp Kid Quad dla Dziecka

Quad 110 dla Dzieci. Wyposażony w hamulec tarczowy, wskaźnik biegów, możliwość mechanicznej blokady prędkości, zrywka bezpieczeństwa, pilot z..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez e-wyszogrod.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Boruta Motors Paweł Kłobukowski z siedzibą w Wyszogród 09-450, Rębowska 66

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"