:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Preparaty dla bydła - Nowość w ofercie Boruta Motors Wyszogród.

Trans Feed jest polskim producentem wysokiej jakości preparatów i odżywek dla zwierząt. Te produkty w nieinwazyjny sposób pomagają rozwiązać ich problemy zdrowotne. Firma zajmuje się również produkcją preparatów mlekozastępczych oraz dystrybucją dodatków paszowych dla bydła. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Mławie Sprawdzone preparaty weterynaryjne dla bydła

Trans Feed jest partnerem największych przedsiębiorstw na całym świecie w branży zamienników mleka przeznaczonych do karmienia zwierząt. Ponadto firma współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w zakresie realizowania wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu technologii żywienia zwierząt, a także wartości odżywczej materiałów paszowych oraz mieszanek paszowych. Zakres współpracy obejmuje również wykonywanie analiz i ekspertyz naukowych, organizowanie konferencji naukowych czy przeprowadzania wspólnych szkoleń. Dzięki temu Trans Feed ma dostęp do najnowocześniejszych technik wraz z wiedzą swoich Partnerów, co pozwala na tworzenie najlepszych na rynku preparatów dla hodowli bydła

 

TRANS FEED Sp. z o. o. spółka koman­dy­towo-akcyjna z sie­dzibą w War­sza­wie pro­du­kuje nie­in­wa­zyjne pre­pa­raty dla zwie­rząt hodow­la­nych. Są to m.in. środki przy­datne w pie­lę­gna­cji wymion i racic u bydła, a także pro­dukty wspo­ma­ga­jące lecze­nie ketozy, kwa­śnicy i odwap­nie­nia u krów oraz innych pro­ble­mów zdro­wot­nych. Firma pro­du­kuje rów­nież pre­pa­raty mle­ko­za­stęp­cze dla cie­ląt oraz dys­try­bu­uje dodatki paszowe dla bydła.
Suple­menty i dodatki paszowe dla bydła
Początki TRANS FEED się­gają 2013 r. Wów­czas oferta obej­mo­wała pro­duk­cję mle­ko­za­tęp­czych pre­pa­ra­tów dla cie­ląt oraz ich eks­port do Europy Wschod­niej, głów­nie do Rosji. Kolejne etapy roz­woju firmy to dys­try­bu­cja pre­pa­ra­tów i dodat­ków paszo­wych dla bydła na tere­nie całej Pol­ski, moder­ni­za­cja zakładu pro­duk­cyj­nego, stwo­rze­nie nowych recep­tur, bada­nia oraz testy suple­men­tów dla krów i cie­ląt. W efek­cie w 2016 r. do sprze­daży tra­fiła bogata oferta suple­men­tów dla bydła, któ­rej odbior­cami są zarówno gabi­nety wete­ry­na­ryjne, jak i punkty han­dlowe z arty­ku­łami dla rol­nic­twa. TRANS FEED na stałe współ­pra­cuje z ponad 50 dys­try­bu­to­rami w Pol­sce. Pre­pa­raty dla zwie­rząt hodow­la­nych są także eks­portowane na Litwę, Łotwę, Esto­nię, Sło­wa­cję i do Czech. W naj­bliż­szym cza­sie firma pla­nuje wpro­wa­dze­nie pro­duk­tów na rynek Izra­ela, Irlan­dii oraz Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Wyso­kiej jako­ści pre­pa­raty dla hodowli bydła

Dzięki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii klienci TRANS FEED mają pew­ność, że bolusy dla krów, pre­pa­raty prze­ciw­bie­gun­kowe dla cie­ląt, odżywki dla cie­ląt oraz inne pro­dukty dostępne w ofer­cie są naj­wyż­szej jako­ści. Posia­damy Cer­ty­fi­kat GMP+, a nasze środki są wolne od GMO, co jest poparte bada­niami w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium.
Bez­pieczne, nie­in­wa­zyjne pre­pa­raty dla zwie­rząt hodow­la­nych – TRANS FEED
TRANS FEED Sp z o. o. Spółka Koman­dy­towo-Akcyjna z sie­dzibą w War­sza­wie przy ulicy Puław­skiej 111A/12 jest pol­skim pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści pre­pa­ra­tów i odży­wek dla zwie­rząt. Te pro­dukty w nie­in­wa­zyjny spo­sób poma­gają roz­wią­zać ich pro­blemy zdro­wotne. Firma zaj­muje się rów­nież pro­duk­cją pre­pa­ra­tów mle­ko­za­stęp­czych oraz dys­try­bu­cją dodat­ków paszo­wych dla bydła. Zakład pro­duk­cyjny zlo­ka­li­zo­wany jest w Mła­wie na ulicy Gra­nicz­nej 8.

Spraw­dzone pre­pa­raty wete­ry­na­ryjne dla bydła

TRANS FEED jest part­ne­rem naj­więk­szych przed­się­biorstw na całym świe­cie w branży zamien­ni­ków mleka prze­zna­czo­nych do kar­mie­nia zwie­rząt. Ponadto firma współ­pra­cuje z Uni­wer­sy­te­tem War­miń­sko-Mazur­skim w zakre­sie reali­zo­wa­nia wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem badań z zakresu tech­no­lo­gii żywie­nia zwie­rząt, a także war­to­ści odżyw­czej mate­ria­łów paszo­wych oraz mie­sza­nek paszo­wych. Zakres współ­pracy obej­muje rów­nież wyko­ny­wa­nie ana­liz i eks­per­tyz nauko­wych, orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji nauko­wych czy prze­pro­wa­dza­nia wspól­nych szko­leń. Dzięki temu TRANS FEED ma dostęp do naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik wraz z wie­dzą swo­ich Part­ne­rów, co pozwala na two­rze­nie naj­lep­szych na rynku pre­pa­ra­tów dla hodowli bydła.

Pre­pa­raty dla krów o sku­tecz­no­ści potwier­dzo­nej przez tysiące rol­ni­ków

W skład asor­ty­mentu TRANS FEED obej­mu­ją­cego m.in. elek­tro­lity, odżywki, suple­menty dla bydła, wcho­dzą jedy­nie surowce naj­wyż­szej klasy. Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia pro­duk­cji spra­wia, że TRANS FEED gwa­ran­tuje odpo­wied­nią jakość oraz bez­pie­czeń­stwo dla zdro­wia zwie­rząt i ludzi. Wie­dza połą­czona z doświad­cze­niem pra­cow­ni­ków w zakre­sie wła­ści­wo­ści, a także zasto­so­wa­nia róż­no­rod­nych surow­ców, zostały wyko­rzy­stane w pro­duk­cji sze­ro­kiej oferty pre­pa­ra­tów dla zwie­rząt hodow­la­nych. Wszyst­kie pro­dukty wytwa­rzane są zgod­nie z rygo­ry­stycz­nymi stan­dar­dami bez­pie­czeń­stwa, co warun­kuje suk­ces w han­dlu z Klien­tami na całym świe­cie.
Dzia­łal­ność firmy pod­lega regu­la­cjom sys­temu HACCP. Co ważne, posia­damy cer­ty­fi­kat GMP+ w zakre­sie pro­duk­cji mate­ria­łów i dodat­ków paszo­wych dla bydła. Wyroby odpo­wia­dają wyma­ga­niom stan­dar­dów EU.

Nowość w Boruta Motors - preparaty dla bydła komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Skuter Elektryczny Volteno Lux

owy Skuter Zipp Volteno Lux Najnowsza wersja bardzo dobrej jakości i dobrej ceny skuter elektryczny z bateriami litowo jonowymi Akumulator łatwo i..


Zobacz ogłoszenie

Sprzedam działkę budowlaną w

Sprzedam działkę budowlaną w Miszewie Murowanym, 1573 metry, uzbrojoną, 65 zł. za metr. Wiadomość tel. 509 113 713.


Zobacz ogłoszenie

Skuter Elektryczny trójkołowy

Nowy Skuter elektryczny trójkołowy o mocy 800W ZIPP E-SCOOTER Może służyć osobom starszym i niepełnosprawnym. GWARANCJA 12 MIESIĘCY. Skuter jest..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez e-wyszogrod.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Boruta Motors Paweł Kłobukowski z siedzibą w Wyszogród 09-450, Rębowska 66

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"