:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Preparaty dla bydła - Nowość w ofercie Boruta Motors Wyszogród.

Trans Feed jest polskim producentem wysokiej jakości preparatów i odżywek dla zwierząt. Te produkty w nieinwazyjny sposób pomagają rozwiązać ich problemy zdrowotne. Firma zajmuje się również produkcją preparatów mlekozastępczych oraz dystrybucją dodatków paszowych dla bydła. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Mławie Sprawdzone preparaty weterynaryjne dla bydła

Trans Feed jest partnerem największych przedsiębiorstw na całym świecie w branży zamienników mleka przeznaczonych do karmienia zwierząt. Ponadto firma współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w zakresie realizowania wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu technologii żywienia zwierząt, a także wartości odżywczej materiałów paszowych oraz mieszanek paszowych. Zakres współpracy obejmuje również wykonywanie analiz i ekspertyz naukowych, organizowanie konferencji naukowych czy przeprowadzania wspólnych szkoleń. Dzięki temu Trans Feed ma dostęp do najnowocześniejszych technik wraz z wiedzą swoich Partnerów, co pozwala na tworzenie najlepszych na rynku preparatów dla hodowli bydła

 

TRANS FEED Sp. z o. o. spółka koman­dy­towo-akcyjna z sie­dzibą w War­sza­wie pro­du­kuje nie­in­wa­zyjne pre­pa­raty dla zwie­rząt hodow­la­nych. Są to m.in. środki przy­datne w pie­lę­gna­cji wymion i racic u bydła, a także pro­dukty wspo­ma­ga­jące lecze­nie ketozy, kwa­śnicy i odwap­nie­nia u krów oraz innych pro­ble­mów zdro­wot­nych. Firma pro­du­kuje rów­nież pre­pa­raty mle­ko­za­stęp­cze dla cie­ląt oraz dys­try­bu­uje dodatki paszowe dla bydła.
Suple­menty i dodatki paszowe dla bydła
Początki TRANS FEED się­gają 2013 r. Wów­czas oferta obej­mo­wała pro­duk­cję mle­ko­za­tęp­czych pre­pa­ra­tów dla cie­ląt oraz ich eks­port do Europy Wschod­niej, głów­nie do Rosji. Kolejne etapy roz­woju firmy to dys­try­bu­cja pre­pa­ra­tów i dodat­ków paszo­wych dla bydła na tere­nie całej Pol­ski, moder­ni­za­cja zakładu pro­duk­cyj­nego, stwo­rze­nie nowych recep­tur, bada­nia oraz testy suple­men­tów dla krów i cie­ląt. W efek­cie w 2016 r. do sprze­daży tra­fiła bogata oferta suple­men­tów dla bydła, któ­rej odbior­cami są zarówno gabi­nety wete­ry­na­ryjne, jak i punkty han­dlowe z arty­ku­łami dla rol­nic­twa. TRANS FEED na stałe współ­pra­cuje z ponad 50 dys­try­bu­to­rami w Pol­sce. Pre­pa­raty dla zwie­rząt hodow­la­nych są także eks­portowane na Litwę, Łotwę, Esto­nię, Sło­wa­cję i do Czech. W naj­bliż­szym cza­sie firma pla­nuje wpro­wa­dze­nie pro­duk­tów na rynek Izra­ela, Irlan­dii oraz Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Wyso­kiej jako­ści pre­pa­raty dla hodowli bydła

Dzięki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii klienci TRANS FEED mają pew­ność, że bolusy dla krów, pre­pa­raty prze­ciw­bie­gun­kowe dla cie­ląt, odżywki dla cie­ląt oraz inne pro­dukty dostępne w ofer­cie są naj­wyż­szej jako­ści. Posia­damy Cer­ty­fi­kat GMP+, a nasze środki są wolne od GMO, co jest poparte bada­niami w akre­dy­to­wa­nym labo­ra­to­rium.
Bez­pieczne, nie­in­wa­zyjne pre­pa­raty dla zwie­rząt hodow­la­nych – TRANS FEED
TRANS FEED Sp z o. o. Spółka Koman­dy­towo-Akcyjna z sie­dzibą w War­sza­wie przy ulicy Puław­skiej 111A/12 jest pol­skim pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści pre­pa­ra­tów i odży­wek dla zwie­rząt. Te pro­dukty w nie­in­wa­zyjny spo­sób poma­gają roz­wią­zać ich pro­blemy zdro­wotne. Firma zaj­muje się rów­nież pro­duk­cją pre­pa­ra­tów mle­ko­za­stęp­czych oraz dys­try­bu­cją dodat­ków paszo­wych dla bydła. Zakład pro­duk­cyjny zlo­ka­li­zo­wany jest w Mła­wie na ulicy Gra­nicz­nej 8.

Spraw­dzone pre­pa­raty wete­ry­na­ryjne dla bydła

TRANS FEED jest part­ne­rem naj­więk­szych przed­się­biorstw na całym świe­cie w branży zamien­ni­ków mleka prze­zna­czo­nych do kar­mie­nia zwie­rząt. Ponadto firma współ­pra­cuje z Uni­wer­sy­te­tem War­miń­sko-Mazur­skim w zakre­sie reali­zo­wa­nia wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem badań z zakresu tech­no­lo­gii żywie­nia zwie­rząt, a także war­to­ści odżyw­czej mate­ria­łów paszo­wych oraz mie­sza­nek paszo­wych. Zakres współ­pracy obej­muje rów­nież wyko­ny­wa­nie ana­liz i eks­per­tyz nauko­wych, orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji nauko­wych czy prze­pro­wa­dza­nia wspól­nych szko­leń. Dzięki temu TRANS FEED ma dostęp do naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik wraz z wie­dzą swo­ich Part­ne­rów, co pozwala na two­rze­nie naj­lep­szych na rynku pre­pa­ra­tów dla hodowli bydła.

Pre­pa­raty dla krów o sku­tecz­no­ści potwier­dzo­nej przez tysiące rol­ni­ków

W skład asor­ty­mentu TRANS FEED obej­mu­ją­cego m.in. elek­tro­lity, odżywki, suple­menty dla bydła, wcho­dzą jedy­nie surowce naj­wyż­szej klasy. Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia pro­duk­cji spra­wia, że TRANS FEED gwa­ran­tuje odpo­wied­nią jakość oraz bez­pie­czeń­stwo dla zdro­wia zwie­rząt i ludzi. Wie­dza połą­czona z doświad­cze­niem pra­cow­ni­ków w zakre­sie wła­ści­wo­ści, a także zasto­so­wa­nia róż­no­rod­nych surow­ców, zostały wyko­rzy­stane w pro­duk­cji sze­ro­kiej oferty pre­pa­ra­tów dla zwie­rząt hodow­la­nych. Wszyst­kie pro­dukty wytwa­rzane są zgod­nie z rygo­ry­stycz­nymi stan­dar­dami bez­pie­czeń­stwa, co warun­kuje suk­ces w han­dlu z Klien­tami na całym świe­cie.
Dzia­łal­ność firmy pod­lega regu­la­cjom sys­temu HACCP. Co ważne, posia­damy cer­ty­fi­kat GMP+ w zakre­sie pro­duk­cji mate­ria­łów i dodat­ków paszo­wych dla bydła. Wyroby odpo­wia­dają wyma­ga­niom stan­dar­dów EU.

Nowość w Boruta Motors - preparaty dla bydła komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Quad Zipp Kid Quad dla Dziecka

Quad 110 dla Dzieci. Wyposażony w hamulec tarczowy, wskaźnik biegów, możliwość mechanicznej blokady prędkości, zrywka bezpieczeństwa, pilot z..


Zobacz ogłoszenie

Quad dla Dzieci ATV 125

Nowoczesność i zadziorny design – właśnie te cechy najlepiej opisują ATV125-9. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas sportowej jazdy jak i przy..


Zobacz ogłoszenie

Motocykl Choper 125 2

Zipp Raven 125 LUX Pojazd Nowy Motocykl Dostępny od Ręki Motocykl Nowy. Kupujesz od Dealera Zipp , W komplecie dokumenty niezbędne do rejestracji:..


Zobacz ogłoszenie

Motocykl VZ1 125ccm Nowy - na

Kontynuacja kultowego modelu VZ-1. - odmieniony tył nadwozia wraz z lampą Led - nowa Lampa przednia - układ hamulcowy CBS - elektroniczny wtrysk..


Zobacz ogłoszenie

Barton 21 Tani skuter

Barton 21 Skuter Motorower z silnikiem 50ccm 4 suw. Bardzo ekonomiczny , mało pali Najbardziej ekonomiczny i praktyczny pojazd dla osób szukających..


Zobacz ogłoszenie

Sprzedam działkę inwestycyjną

Sprzedam działkę inwestycyjną o powierzchni 15953 m2 działka położona w miejscowości Wyszogród niedaleko ronda przy dk nr 50. Działka położona na..


Zobacz ogłoszenie

Quad Barton AU180 Nowy Model

Quad Barton AU 180 Przeprawowy quad Barton AU180 świetnie sprawdzi się podczas pracy w najtrudniejszych warunkach. Jego użytkowy charakter..


Zobacz ogłoszenie

Sprzedam działkę inwestycyjną

Sprzedam działkę inwestycyjną o powierzchni 3584 m2 działka położona w miejscowości Wyszogród niedaleko ronda przy dk nr 50 . Działka położona..


Zobacz ogłoszenie

Kalendarz

Najbliższe imprezy
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez e-wyszogrod.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Boruta Motors Paweł Kłobukowski z siedzibą w Wyszogród 09-450, Rębowska 66

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"