:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA TERENIE GMINY I MIASTA WYSZOGRÓ

28/09/2017 14:12
Samorząd, PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA INWESTYCJI TERENIE GMINY MIASTA WYSZOGRÓ - zdjęcie, fotografia

Spółka REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2015 roku w formie partnerstwa między Gminą Wyszogród
a REMONDIS Aqua Sp. z o.o. Struktura kapitału zakładowego Spółki wiąże Partnerów w udziale: 10% Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o. oraz 90% REMONDIS Aqua Sp. z o.o. w celu realizacji zadań własnych Gminy z zakresu gospodarki wodociągowej
i kanalizacyjnej. Zawiązane partnerstwo pozwala na realizację inwestycji na terenie Gminy i Miasta Wyszogród których wartość przekracza 2.000.000 PLN.

 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki REMONDIS Aqua Wyszogród jest:
-    wydobycie, uzdatnianie i dostawa wody dla mieszkańców,
-    odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
-    prowadzenie działalności eksploatacyjnej, konserwacyjnej i remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Spółka działa wyłącznie na rynku lokalnym obsługując niespełna 6 tys. Mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród.
Powołując do życia Spółkę REMODNIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. Partnerzy, świadomi potrzeb inwestycyjnych, stawiając sobie za cel odbudowę niezawodnej infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej postawili przed Spółką następujące zadania:
-    identyfikacja oraz ustrukturyzowanie zakresu inwestycji niezbędnych do realizacji zadań wydobycia, uzdatniania oraz dystrybucji wody jak również odbioru i oczyszczania ścieków,
-    opracowanie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy  
 
 
 i Miasta Wyszogród,
-    sfinansowanie oraz realizacja przyjętego planu inwestycyjnego.
Od momentu powstania REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. wdrożono szereg działań organizacyjnych optymalizujących funkcjonowanie Spółki oraz zainwestowano przeszło 300 tys. PLN w odtworzenie podstawowej infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej. Motywacją dla poczynionych inwestycji była intencja ochrony środowiska naturalnego, jak również szczególny nacisk Spółki na dotrzymywanie dozwolonych wartości granicznych charakteryzujących jakość świadczonych na rzecz Mieszkańców Gminy
i Miasta Wyszogród usług. Inwestycje były finansowane ze środków własnych Spółki, wniesionych przez REMONDIS Aqua Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Do najważniejszych z nich należą:
 Wodociąg tłoczny, SUW Wyszogród
w zakresie gospodarki wodociągowej:
-   przebudowa układu technologicznego uzdatniania wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Grodkowie – 65 tys. PLN,
-    wymiana pokrycia dachu Stacji Uzdatniania Wody w Grodkowie – 17 tys. PLN,
-    budowa 650 mb. wodociągu na terenie Miasta Wyszogród w celu zwiększenia obszaru dostawy wody pitnej – 45 tys. PLN,
-    budowa 850 mb. magistrali głównej wodociągu łączącego miejscowości Marcjanka
i Wilczkowo – 45 tys. PLN,
-    wymiana 300 mb rurociągu tłocznego na odcinku studnie głębinowe – Stacja Uzdatniania Wody w Wyszogrodzie – 25 tys. PLN,
-    przebudowa układu filtracyjnego wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Wyszogrodzie – 20 tys. PLN,
-    wymiana pomp głębinowych SUW Wyszogród, SUW Grodkowo – 13 tys. PLN,
-    wymiana armatury wodociągowej – 14 tys. PLN.
Przeprowadzone inwestycje umożliwiły uzyskanie szeregu korzyści ekologicznych i jakościowych zapewniających m.in.: zwiększenie ilości wydobywanej
i uzdatnianej wody, odpowiedni standard obsługi
i rozliczania klientów, zwiększenie niezawodności systemu dystrybucji wody, zmniejszenie strat wody na sieci wodociągowej, wysoką jakość odprowadzanych do środowiska ścieków.
  Armatura wodociągowa, sieć główna
Budując hierarchię prowadzonych przez Spółkę prac remontowo- modernizacyjnych u samego szczytu postawiono zadanie ciągłości monitoringu
i dotrzymywania parametrów granicznych świadczonych usług. Następnie skoncentrowano uwagę na wzroście wydajności źródeł pozyskiwania wody pitnej w celu zbilansowania jej zapotrzebowania. Przeprowadzona modernizacja elementów sieci wodociągowej polegająca na wymianie skorodowanych odcinków jak i montażu lub wymianie zasuw umożliwiły dywersyfikację dostaw wody.  
Wysłużone urządzenia pomiarowe
 
 
Kolejnym zakresem prowadzonych prac jest przywrócenie niezawodności systemu dystrybucji wody
i ścieków poprzez wymianę uszkodzonych odcinków wodociągów, armatury jak również sieci kanalizacyjnej
i remont przepompowni. Mając na uwadze odpowiedni standard obsługi klienta położono dużą wagę na jakość prowadzonych rozliczeń wprowadzając urządzenia pomiarowe spełniające wymagania klasy C, co przełożyło się również na zredukowanie poziomu nielegalnego poboru wody.
 
Urządzenia pomiarowe klasy C
Przeprowadzone na obiekcie oczyszczalni ścieków prace modernizacyjne na które do chwili obecnej przeznaczono ponad 50 tyś. PLN umożliwiły osiągnięcie stopnia redukcji zanieczyszczeń na poziomie 90%
i osiągnięcie zadowalającego efektu ekologicznego
w postaci minimalnego wpływu oczyszczalni na środowisko.
 Montaż nowej armatury wraz z przyłączem, Wyszogród ul. Płocka
 Tlenomierz, Oczyszczalni Ścieków Wyszogród
Działania modernizacyjne w zakresie gospodarki ściekowej obejmowały:
-    wymiana zniszczonych pomp ścieków surowych w pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wyszogrodzie – 6 tys. PLN,
-    montaż urządzeń pomiarowych rozpuszczenia tlenu w ścieku umożliwiających lepszą kontrolę procesu oczyszczania ścieków poprzez zapewnienie równomiernej i stabilnej pracy reaktorów biologicznych – 14,5 tys. PLN,
-   wdrożenie szczegółowej kontroli procesów zachodzących w reaktorach biologicznych poprzez instalację sond pomiarowych – 12 tys. PLN,
-   utworzenie laboratorium umożliwiającego wewnętrzną kontrolę parametrów ścieków na oczyszczalni i kontrolę parametrów ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych – 25 tys. PLN.
 Wodociąg tłoczny, SUW Wyszogród
 
Realizacja powyżej wskazanych prac podyktowana była bieżącą identyfikacją wad i ubytków infrastruktury wodociągowo– kanalizacyjnej. Zrealizowano prace, które byłe niezbędne do utrzymania ciągłości świadczenia usług, natomiast aby zwiększyć niezawodność infrastruktury, jak również podnieść jej efektywność rozpoczęto prace nad opracowaniem wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2019.
 Laboratorium, Oczyszczalnia Ścieków Wyszogród
 Przebudowany układ filtracji, SUW Grodkowo
Celem opracowania planu było wytyczenie kierunków
w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontu majątku będącego w zarządzie Spółki. Plan ten został sporządzony na okres trzech lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono we wskazanym opracowaniu, jednak ze względu na koszty inwestycji mające wpływ na taryfę, a co za tym idzie na cenę wody i ścieków, przyjęto tylko te najpilniejsze.
 
Awaria wodociągowa, Wyszogród ul. Rębowska
 
Wymiana odcinka wodociągu, Wyszogród ul. Rębowska
Spółka przyjęła na okres najbliższych 2 lat założenie realizacji inwestycji na kwotę przekraczającą 2 mln PLN. W pierwszym etapie realizowane inwestycje mają na celu odtworzenie wyeksploatowanej, zużytej
i skorodowanej infrastruktury by przywrócić jej funkcjonalność. Kolejne etapy prowadzonych prac przewidują nakłady na zmniejszenie energochłonności,
materiałochłonności i pracochłonności prowadzonych procesów produkcyjnych w celu zagwarantowania stabilności cen. W skład planowanych inwestycji wchodzą:
 
 
Budowa wodociągu, Marcjanka - Wilczkowo
-    Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia w celu zagwarantowania dostaw wody z własnych ujęć wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Wyszogród,
-    Remont studni głębinowych – Stacja Uzdatniania Wody w Wyszogrodzie,
-    Budowa nowych odcinków wodociągów w celu rozbudowy systemu pierścieniowego,
-    Remont Zbiornika Retencyjnego – Stacja Uzdatniania Wody w Wyszogrodzie,
Budowa wodociągu, Marcjanka – Wilczkowo
 
Budowa wodociągu, Wyszogród ul. Kościuszki
-    Wymiana sprężarek i aeratorów – Stacja Uzdatniania Wody w Grodkowie,
-   Montaż systemu monitorowania sieci wodociągowej,
-   Montaż mieszadła w reaktorze beztlenowym,
-  Wymiana urządzeń napowietrzających ściek w reaktorze biologicznym,
-    Remont konstrukcji żelbetonowej reaktorów biologicznych,
-   Budowa studni chłonnej ścieku oczyszczonego,
-    Przebudowa węzła sanitarno- socjalnego na terenie Oczyszczalni Ścieków.
 
Awaria kanalizacji, Wyszogród
 
Powstanie Spółki REMONDIS wiązało się również
z transferem „Know-how” dzięki czemu wdrożono odpowiednie struktury zarządzania, usprawniono organizację i zoptymalizowano pracę zgodnie
z najwyższymi europejskimi standardami. W ramach powyższego:
 
Wymiana złoża filtracyjnego, SUW Wyszogród
-    Zdefiniowano i podzielono zakresy obowiązków poszczególnych pracowników,
- Stworzono dział obsługi klienta odpowiadający za przebieg odczytów wodomierzy, umożliwiając wyjaśnianie niepewności
i zastrzeżeń klientów,
-   Wprowadzono harmonogram odczytów urządzeń pomiarowych,
-    Wprowadzono nowy system rozliczeń bazujący na oprogramowaniu Qnet, umożliwiający ich weryfikację i wystawienie rachunków na miejscu odczytu,
-   Podjęto działania w celu poprawy bezpieczeństwa p.poż na terenie Gminy poprzez opracowanie, w uzgodnieniu z OSP, planu działań i wyznaczenie strategicznych hydrantów stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę wozów OSP.
Wymiana pomp głębinowych, SUW Wyszogród
Wszelkie wprowadzone przez REMONDIS Aqua Wyszogród Sp. z o.o. działania organizacyjne
i inwestycyjne przekładają się na zwiększenie jakości obsługi klientów, stawiając sobie za cel nieprzerwane dostawy wody i szybką reakcję pracowników na wszelkie zgłoszenia. Realizacja powyżej wskazanych założeń wymaga konsekwentnej realizacji planów inwestycyjnych pozwalających na odbudowę wyeksploatowanej infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu obowiązujących wymogów ochrony środowiska.
Przebudowa pokrycia dachu, SUW Grodkowo
 
Biuro Obsługi Klienta, Wyszogród ul. Płocka
W perspektywie długookresowej działalność Spółki gwarantuje optymalizację i stabilizację koszt

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA INWESTYCJI NA TERENIE GMINY I MIASTA WYSZOGRÓ komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2017-09-28 16:39:33

    Ceny za wodę i ścieki macie jedne z wyższych w Polsce; tak Was, drodzy Wyszogrodzianie załatwił zetesel i niemce;) Skrót od tysiąca to tys., a nie tyś.! Back to school nieuki;)

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Barton 21 Tani skuter

Barton 21 Skuter Motorower z silnikiem 50ccm 4 suw. Bardzo ekonomiczny , mało pali Najbardziej ekonomiczny i praktyczny pojazd dla osób szukających..


Zobacz ogłoszenie

Praca z dojazdem w PIEKARNI

Agencja Pracy Tymczasowej pracaBIS (nr rej.5525) zatrudni pracowników tymczasowych do pracy na stanowisko: PAKOWACZ/KA. Miejsce pracy: NOWY DWÓR..


Zobacz ogłoszenie

Rower trójkołowy

Rower trójkołowy rehabilitacyjny Rower na dużych kołach z 3 biegowa przerzutka w tylnej piaście Duży tylny kosz na bagaż. Rower bardzo mało..


Zobacz ogłoszenie

Barton Blade 125 Nowy Model

Budowa nowego nakeda insporowana jest popularnymi japońskimi motocyklami. Masywny zbiornik paliwa, wyrazista linia kanapy podkreślają sportowy..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez e-wyszogrod.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Boruta Motors Paweł Kłobukowski z siedzibą w Wyszogród 09-450, Rębowska 66

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"